• شستشوي مستمر مخازن زباله سطح شهر
  • اقدامات انجام شده در روزهاي پاياني سال 98
  • برگزاري کلاس آموزشي پيشگيري از ويروس کرونا
  • ضد عفوني روزانه ماشين آلات حمل زباله
  • پاک سازي بلوار يادگار امام