• پاکسازي جاده دسترسي به سايت دفن زباله از نخاله هاي ساختماني