• روز جهاني کارگر خجسته باد
  • توليد گاري هاي جمع آوري زباله توسط کارگران فني
  • خلاصه اجراي طرح تفکيک از مبدا به روايت تصوير
  • خريد باسکول 60 تني جهت سايت پسماند
  • بهسازي جاده دفن پسماند